Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn, behoudens onze uitdrukkelijke en geschreven afwijking, van toepassing op alle door ons gedane offertes, overeenkomsten of handelingen. Eigen voorwaarden van onze klanten of derden zijn niet toepasselijk, zelfs indien deze niet door ons uitdrukkelijk zijn verworpen of tegengesproken. De ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

 

Artikel 1 –  OFFERTES

 

1.1.    Al onze offertes, catalogi, brochures, prijslijsten, inlichtingen en technische fiches van allerlei aard zijn vrijblijvend en binden ons geenszins.

1.2.    Een offerte is slechts geldig voor een periode van 30 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien. Een bestelling van een klant moet ons bereiken tijdens voormelde termijn.

1.3.    De in de offerte aangeduide prijzen zijn slechts geldig onder voorbehoud van een bestelling van alle in de offerte voorziene goederen en bij afname van de op de offerte aangeduide minimum-hoeveelheden.

1.4.    Wij staan slechts in voor de conformiteit van goederen die aan bijzondere of aanvullende vereisten moeten voldoen, indien deze zijn gesteld voorafgaandelijk aan de aanvaarding van de bestelling en door ons uitdrukkelijk worden aanvaard.

1.5.    Alle bijlagen, plannen en (montage-)schema's van materiaal, die worden gevoegd bij elk bestek of offerte, gelden slechts als aanduiding en zonder verbintenis. De klant draagt de volle verantwoordelijkheid om een eventuele studie te laten uitvoeren in verband met de plaatsing, de inpasbaarheid en de montage van de bestelde goederen.

1.6.    Wij dragen geen enkele onderzoek verplichting aangaande de vermeldingen door de klant in zijn aanvragen, bestellingen of andere communicatie. De door de klant verstrekte informatie wordt verondersteld correct en volledig te zijn en een juiste weergave te zijn van de omstandigheden waarin de gekochte goederen zijn bestemd. De klant dient bij offerte en/of bestelling onze aandacht te vestigen op alle algemene en bijzondere werkingsomstandigheden die van belang kunnen zijn en die de goede werking van de goederen zou kunnen beïnvloeden.

1.7.    Zolang de offerte niet is aanvaard, kan zij éénzijdig door ons worden gewijzigd.

 

Artikel 2 –  BESTELLINGEN EN AANVAARDINGEN

 

2.1.    De ondertekening voor akkoord van de offerte of enige andere vermelding uitgaande van de klant waarbij onze offerte zonder voorbehoud wordt aanvaard, verbindt de klant op definitieve wijze.

2.2.    Wij hebben het recht om bestellingen of orders te weigeren zonder opgaaf van redenen. Onze weigering van een order om wat voor reden dan ook, kan nooit aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van onze kant.

2.3.   Orders van de klant binden ons slechts indien en voor zover ons kantoor te Ternat (België) dit schriftelijk heeft bevestigd of voor zover wij met de uitvoering daarvan zijn begonnen. Mondelinge toezeggingen door onze vertegenwoordigers of tussenpersonen binden ons slechts indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

2.4.    Wanneer betaling van een voorschot is voorgeschreven in de offerte, zijn wij slechts gebonden tot uitvoering van de bestelling na betaling ervan. Eventuele uitvoeringstermijnen worden opgeschort tot na de betaling.

2.5.    Elk voorschot dat naar aanleiding van de bestelling werd ontvangen, is definitief door ons verworven, tenzij de klant het bewijs levert dat wij, binnen de drie maanden na zijn ingebrekestelling, op manifeste wijze tekort zijn gekomen om te voldoen aan één van onze hoofdverbintenissen.

2.6.    Elke wijziging van een bestelling of onze initiële offerte ontslaat ons van de verplichting om de oorspronkelijk door ons beloofde leveringstermijn na te leven.

2.7.    In geval van annulering van een bestelling dient het deel van de uitgevoerde bestelling en elk deel van de bestelling dat in uitvoering is op het ogenblik van de effectieve ontvangst van de annulering, betaald te worden met een minimum van 35% van de waarde van de totale bestelling. Onder de bestelling in uitvoering verstaat men niet alleen dat deel van de bestelling waarvan de werkelijke uitvoering een aanvang heeft genomen, maar ook dat deel dat in voorbereiding is, alsook de specifieke stock en de bestellingen die niet meer konden geannuleerd worden bij eventuele leveranciers, deze zijn steeds volledig betaalbaar. Het voorgaande doet geen afbreuk aan ons recht om eventuele bijkomende economische, commerciële en andere verliezen te vorderen die wij zullen lijden ingevolge de annulering van de bestelling.

 

Artikel 3  Prijs

 

3.1.   Alle prijzen vermeld in de offertes, catalogi, brochures, prijslijsten, inlichtingen en technische fiches, overeenkomsten of andere documenten zijn, behoudens anders voorzien, exclusief omzetbelasting (BTW) en alle andere belastingen (bv. invoerheffing, douanerechten,...). Deze vallen steeds ten laste van de klant.

3.2.   De leveringskosten, de prijzen van de goederen en de betalingsvoorwaarden kunnen op elk ogenblik voor de levering door ons worden gewijzigd, mits kennisgeving hiervan aan de klant. Binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst van deze kennisgeving kan de klant zich tegen deze wijziging verzetten. Bij gebreke hiervan wordt hij geacht de wijziging te hebben aanvaard. Ingeval van verzet hebben wij de mogelijkheid om de levering verder te zetten aan de kosten, prijzen en voorwaarden zoals eerder bepaald of, indien wij dit wensen, de overeenkomst te ontbinden en de klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De klant is niet gerechtigd hiervoor enige schade- of andere vergoeding te vorderen.

 

 

Artikel 4 – Terbeschikkingstelling – risico - leveringstermijn

 

4.1.    Ongeacht de bestemming van de goederen en de betalingsvoorwaarden, wordt de terbeschikkingstelling ervan geacht te hebben plaatsgevonden in onze werkplaatsen of magazijnen te Ternat (België). De klant draagt het volle risico over de goederen vanaf de eenvoudige kennisgeving door ons van de voormelde terbeschikkingstelling.

4.2.    De verzending van de goederen gebeurt op risico van de klant, Ex Works werkplaats Ternat. Dit geldt tevens voor de Franco leveringen. De kant doet al het nodige voor het behoud en de bescherming van de goederen alsook voor de verzekering tegen alle risico’s, ook indien de eigendom nog niet aan de klant is overgedragen.

4.3.    Wij hebben het recht een bestelling in gedeelten te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan de klant worden gefactureerd.

4.4.    Kosten inzake bijzondere of uitzonderlijke productie, opslag, transport of andere kosten door ons gedragen op verzoek van de klant, zoals bijvoorbeeld dadelijke levering of uitgesteld transport, zullen worden aangerekend aan de klant bovenop de opgegeven prijs.

4.5.    De opgegeven leveringstermijn is de in de overeenkomst voorziene levertermijn en is louter indicatief. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, heeft de koper geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de verkoop wegens vertraging in de levertermijn.

 

 

Artikel 5 – Vervoer en gewicht

 

5.1.    Indien wij het vervoer ten onze laste moeten nemen, zijn wij gerechtigd om de drager, route en transportwijze te bepalen, ongeacht de mogelijkheid van de klant om zelf een andere manier te kiezen en de eventuele bijkomende kosten hiervan aan ons terug te betalen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de levering, ongeacht op welke manier deze is ontstaan.

5.2.    Het gewicht, volume, maten en belastingen vermeld op de factuur worden geacht correct te zijn.

 

Artikel 6 - Betaling

 

6.1.    Het bedrag van onze facturen is op de in de overeenkomst of factuur vastgestelde vervaldag betaalbaar, zonder het recht voor de klant om een korting of disconto toe te passen. Tenzij anders overeengekomen, worden zij betaald op de rekening vermeld op de factuur. Alle betalingskosten zijn ten laste van de klant.

6.2.    Bij gebrek aan integrale betaling van een factuur binnen de voornoemde termijn, zullen wij, vanaf de dag volgend op de als hierboven bepaalde termijn, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, recht hebben op een verwijlinterest van 1% per maand op het bedrag van de factuur, met een minimum van 50 €.  Bovendien zal de klant in dat geval een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10 % van het bedrag op de factuur, met een minimum van 150 €, ongeacht de kosten van de invordering die steeds ten laste van de klant vallen.

6.3.    Zo de klant één factuur op haar vervaldatum niet heeft betaald, worden alle andere facturen, zelfs deze dewelke nog niet zijn vervallen, onmiddellijk opeisbaar. Bovendien zijn wij dan, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, gerechtigd om de uitvoering van alle overeenkomsten ten behoeve van de klant op te schorten totdat al hetgeen opeisbaar is geworden is betaald

6.4     Ingeval van laattijdige betaling van onze factu(u)(r)(en) door de klant vervallen bovendien alle eventuele toegestane kortingen en dit met betrekking tot de kortingen die aan de klant werden toegekend tot één jaar voorafgaand aan de niet betaalde factuur. Hetzelfde geldt voor eventuele betalingstermijnen door ons toegestaan.

6.5.    In geval de klant de goederen die tot zijn beschikking worden gesteld niet afhaalt, geeft dit hem niet het recht om de betaling uit te stellen. Ook vertraging in de levering om gelijke welke reden/die niet aan ons te wijten is, geeft geen recht aan de klant tot uitstel of inhouding van enige betaling, evenmin als de wijziging in de oorspronkelijke opdracht.

6.6.    Tenzij uitdrukkelijk door ons toegestaan, is geen enkele inhouding door de klant ten titel van garantie toegelaten.

6.7.    Betalingen worden steeds eerst verrekend met de krachtens onderhavige voorwaarden vervallen intresten, vervolgens met de schadevergoedingen en de invorderingskosten en pas daarna met de openstaande (saldi  van de) factu(u)r(en), waarbij de oudst openstaande bedragen ook eerst worden verrekend en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de klant ter gelegenheid van zijn betaling(en).

6.8.    Wij zijn te allen tijde gerechtigd om het geheel of een gedeelte van onze schuldvorderingen op de klant over te dragen aan derden.

6.9.    Indien de klant, in weerwil van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, de door ons geleverde goederen die nog niet betaald zijn, geheel of gedeeltelijk aan een derde overdraagt, komt er een overdracht van schuldvordering tot stand. Na betekening bij aangetekend schrijven van de overdracht van de schuldvordering door ons aan de klant en de derde, wordt de vordering van de klant t.o.v. de derde ten belope van het overgedragen deel van de goederen aan ons overgedragen. De klant is verplicht om ons op eerste verzoek alle elementen van zijn schuldvordering t.o.v. de derde mee te delen indien wij voornemen onderhavig artikel toe te passen.

 

Artikel 7  Eigendomsvoorbehoud

 

7.1.    De eigendom over de door ons geleverde goederen gaat slechts over op de klant na volledige betaling van de prijs van de goederen, van de bijhorende kosten en belastingen en desgevallend, ingeval van laattijdige betaling, van de betaling van de interesten, het schadebeding en de invorderingskosten.

7.2.    Zolang de hierboven vermelde prijs, eventueel vermeerderd met de aanhorigheden zoals hierboven bepaald, niet aan ons is betaald, zijn wij gerechtigd om de door ons geleverde goederen terug op te eisen en de verbreking van de overeenkomst lastens de klant vast te stellen bij middel van een aangetekend schrijven of betekening.

7.3.    De klant verbindt er zich toe om, tot volledige betaling van de prijs en de aanhorigheden van de goederen, aan deze geen wijzigingen aan te brengen, ze niet te incorporeren of om te vormen, noch er de identificatieplaatjes van te verwijderen. Het is de klant verboden om de goederen te verkopen zolang hij de volledige prijs, eventueel vermeerderd met de aanhorigheden niet heeft betaald.

7.4.    Het is tevens verboden voor de klant om de goederen waarvan de eigendomsoverdracht als hierboven bepaald nog niet heeft plaatsgevonden, als onderpand te laten gelden of te gebruiken als waarborg voor een schuldvordering van een derde.

7.5.    Dit eigendomsvoorbehoud blijft geldig ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord of ontbinding van (de onderneming van) de klant. De als hierboven door ons geleverde goederen behoren niet tot de boedel van onze klant indien deze niet integraal aan ons werden betaald met inbegrip van de aanhorigheden en dit zelfs zonder dat vereist is dat wij de klant voorafgaandelijk in gebreke hebben gesteld. De goederen dienen dan ook op ons eerste verzoek aan ons te worden terug geleverd.

 

Artikel 8  Doorlevering

 

8.1.  De klant mag de door ons geleverde producten, na integrale betaling, uitsluitend in de originele, ongewijzigde van ons afkomstige verpakking doorleveren en deze niet van andere merken of aanduidingen voorzien, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 9 –  ontvangst - klachten - terugzendingen

 

 

9.1.   De conformiteit van de levering dient te worden onderzocht door de klant op het ogenblik van de ontvangst der goederen en alvorens enig onderdeel van de goederen wordt gewijzigd van zijn oorspronkelijke toestand. De klant verliest elke vordering van zodra een onderdeel van het goed werd behandeld, getransformeerd of geïncorporeerd.

9.2.   Elke klacht in verband met de niet-conforme levering of enig zichtbaar gebrek dient schriftelijk aan ons te worden bevestigd binnen de 5 werkdagen vanaf de levering. Na deze termijn wordt de klant onherroepelijk geacht de goederen in goede en conforme staat te hebben ontvangen.

9.3.   De klant zelf is verantwoordelijk om uit te maken of de goederen geschikt zijn voor het voorziene gebruik. Eventueel advies door ons verstrekt geldt enkel als indicatie en brengt geen verantwoordelijkheid van ons mee.

9.4.   De retourzendingen van de geleverde goederen worden slechts aanvaard indien wij deze voorafgaandelijk en schriftelijk hebben toegestaan en indien ze zijn gebeurd conform onze instructies. De transportkosten en het risico worden bij een retourzending door de klant gedragen.

 9.5.  Enkel volledig ongeschonden en ongebruikte goederen komen in aanmerking om gecrediteerd te worden.  

 

Artikel 10 - Overmacht

 

10.1.  Onder overmacht in deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd. Als overmacht zal mede maar niet uitsluitend gelden diefstal, overstroming, brand, ontploffing, defecte machines of stroompannes, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, werkstaking en andere collectieve acties van werknemers binnen en buiten ons bedrijf, transportmoeilijkheden, geheel of gedeeltelijk tekortschieten van een door ons ingeschakelde derden en/of zaken waarvan wij bij de uitvoering van de overeenkomst met de klant gebruik maken, het naleven van beschikkingen van een buitenlands of Belgische rechtscollege of regelgeving, alsmede iedere omstandigheid waardoor het voor ons niet mogelijk is op normale wijze tijdig de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, ongeacht of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.

10.2. Gedurende de periode van overmacht kunnen wij afzien van de levering van de goederen die door de overmacht zijn getroffen en de te leveren hoeveelheid goederen aldus beperken. Voor het overige blijft de afgesloten overeenkomst gelden. Wij zullen pogen om op de goederen die wel voorhanden en leverbaar zijn, op een correcte wijze te verdelen tussen de verschillende klanten.

10.3. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht blijvend onmogelijk is geworden of redelijkerwijs niet meer van ons kan worden gevraagd, zijn wij gerechtigd de overeenkomst met de klant te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden. De klant is in geval van overmacht in onze hoofde niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden dan nadat de onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst vier maanden heeft voortgeduurd.

 

 

Artikel 11. Aansprakelijkheids-en exoneratiebedingen

 

11.1.  Onze aansprakelijkheid kan nooit verder gaan dan ten belope van (i) de waarde van de door ons geleverde goederen en (ii) het maximaal bedrag waarvoor wij zijn verzekerd.

11.2. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor verborgen gebreken indien wij die niet gekend hebben. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of onvoorzienbare schade.

11.3.  Onze aansprakelijkheid is in elk geval uitgesloten wanneer de schade wordt veroorzaakt door samenloop van een gebrek in de goederen en de schuld van het slachtoffer of van de persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is, zoals bijvoorbeeld het wetens en willens gebruik maken van een goed waarvan men weet dat het een gebrek vertoont.

11.4.  Elk schadegeval moet aan ons per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht binnen de 8 kalenderdagen na haar ontstaan en elke schadebegroting moet terstond aan ons worden meegedeeld.

11.5.  Voor zover wij door een derde worden aangesproken in vergoeding van schade die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat met de levering van goederen, zal de klant gehouden zijn om ons te vrijwaren voor elke schadevergoeding die wij uit dien hoofde aan deze derde dienen te vergoeden. Indien wij daarentegen door de klant worden aangesproken in vrijwaring van enige schadevergoeding waarvoor hij door enige derde wordt aangesproken, zal onze vrijwaringsplicht niet verder gaan dan ten belope van de schadevergoeding waartoe wij rechtstreeks ten aanzien van de klant zouden kunnen gehouden zijn, ten belope van de bedragen en binnen de perken zoals in de onderhavige voorwaarden bepaald.

 

Artikel 12. Waarborg

 

12.1.  Elke waarborgverplichting van onze kant i.v.m. gebreken in de door ons geleverde goederen geldt onder volgende voorwaarden:

12.2. De waarborg geldt slechts voor de goederen die door ons geleverd werden. Hij strekt zich niet uit tot de materialen waarin de door ons geleverde goederen zijn geïncorporeerd en in het bijzonder, tot de eigenschappen/karakteristieken van deze materialen en goederen.

12.3.  Ingeval de goederen zijn geïncorporeerd door de klant zelf of door een derde in om het eender welk materiaal, dan zijn enkel zij verantwoordelijk voor de aanpassing, de keuze en/of (de beoordeling van) het feit dat de door ons geleverde goederen al dan niet adequaat zijn. De waarborg kan geenszins toegekend worden in geval van gebrekkige montage, aanpassing, conceptie en/of functionering van het geheel of van de delen van deze als dusdanig gecreëerde combinatie.

12.4. In ieder geval dient elk gebrek, andere dan vermeld in punt 9.2 van deze algemene voorwaarden, aan ons te worden gemeld per aangetekend schrijven en dit binnen de acht dagen vanaf het ogenblik van de ontdekking ervan en uiterlijk binnen de zes maanden na de levering, dit op straffe van verval van enige aanspraak.

12.5. Worden uitdrukkelijk uitgesloten van de waarborg, de gebreken en/of de schade die het gevolg zijn van of die aan het licht zijn gekomen ter gelegenheid van één van volgende feiten of handelingen:

- elke onachtzaamheid, vergissing omtrent de aansluiting of manipulatie, elk gebruik van de goederen anders dan overeenkomstig de technische specificaties van ons (of van de fabrikant), zoals die beschreven worden in de gebruiksaanwijzing die aan de klant wordt gegeven, of, in het algemeen, het verkeerdelijk of abusievelijk gebruik ervan;

- elke interventie, regeling, herstelling of soortgelijke handelingen uitgevoerd door eenieder die daartoe niet door ons of door de fabrikant werd erkend.

- elke brand, waterschade, ongevallen, stormen, gevolgen van de stormen of weerkundige rampen;

- elke daad of fout, veroorzaakt door gelijk wie, inbegrepen de klant zelf of zijn aangestelden.

- de schade veroorzaakt door het transport, zelfs indien de levering Franco en door ons of in onze opdracht gebeurt.

12.6.  Er kan door de klant slechts aanspraak worden gemaakt op de waarborg na zijn volledige betaling van het goed waarvoor de waarborg wordt ingeroepen.

12.7. Indien slechts een onderdeel van een geleverd goed wordt vervangen, wordt hierdoor geenszins de waarborg op het volledige goed verlengd.

12.8. De waarborg is beperkt tot 12 maand na indienststelling en met een maximum van 18 maand na leverdatum.

 

Artikel 13 - Ontbinding

   

13.1  Wij hebben het recht voor om, zo de klant na onze aangetekende ingebrekestelling, niet tot betaling overgaat van de geleverde goederen, naar ons eigen oordeel, ofwel de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, ofwel om de overeenkomst als van rechtswege door de klant verbroken te beschouwen. In dit laatste geval is de klant aan ons een schadevergoeding uit hoofde van contractbreuk verschuldigd ten bedrage van minimum 75 % van de contractprijs, met een minimum van 500 € en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.

13.2.     Bij overlijden of ontbinding van de klant hebben wij steeds de keuze om het contract te ontbinden dan wel de uitvoering te eisen van diens rechtsopvolger(s). Bij faling of gerechtelijk akkoord, dat plaats heeft alvorens de levering of volledige uitvoering van onze prestaties is gebeurd, zal de overeenkomst naar onze keuze al dan niet worden ontbonden en zal de klant het recht verliezen om, om welke reden ook, een schadevergoeding te eisen van ons.        

 

Artikel 14 - Bescherming van persoonsgegevens

 

14.1.     Ons bedrijf verwerkt digitale gegevens voor het beheer van zijn klantenbestand, zijn website, bestellingen, klantenservice en externe communicatie. Bij deze processen worden de persoonsgegevens van onze eigen klanten of de ontvangers van leveringen in opdracht van onze klanten verwerkt. Deze gegevens vallen onder de bepalingen van de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978, de geldende Europese regelgeving en in het bijzonder de Europese Verordening 2016/679 en de aanbevelingen van de Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden (“CNIL” - Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) (hierna samen de "toepasselijke regelgeving"). Raadpleeg ons privacybeleid op onze website voor verdere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf.
Indien ons bedrijf optreedt als een onderaannemer voor klanten of DPO’s, verbinden onze klanten zich ertoe om te voldoen aan alle toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder met betrekking tot de informatie van personen in het kader van de overdracht van hun persoonsgegevens aan ons bedrijf met het oog op de uitvoering van het contract.

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

15.1.     Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene verkoopsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Belgische recht van toepassing. Toepasselijkheid van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt expliciet uitgesloten.

15.2.     Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden exclusief berecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar onze maatschappelijke zetel is gelegen, zelfs in geval van pluraliteit van verweerders, tegenvordering, tussenkomst en vrijwaring en kort geding.

Privacy